Osai Laatu赢得了汤加的补选,填补了哈帕派群岛人民代表的第二个席位

'Osai Laatu赢得1,082票,比亚军Teisina Fuko赢得的337多

羽田真司成为内阁大臣时,八名候选人竞选空缺的席位

在补选中投票的人数不到3,300人

team
team
team
team
team
team